การป้องกันกำจัดแมลงสาบ

ารสำรวจ 
ให้ทำการสำรวจตามลักษณะอุปนิสัยของแมลงสาบแต่ละชนิด เพื่อให้ทราบชนิด ปริมาณและแหล่งหลบซ่อน โดยอาจวางบ้านแมลงสาบควบคู่ไป
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
หลังจากสำรวจอาคารอย่างละเอียดแล้ว และทราบสาเหตุของแมลงสาบ ณ จุดต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ให้เลือกวิธีการกำจัดที่สามารถป้องกันและกำจัดแมลงสาบได้  ดังนี้  มีหลายวิธีที่นำมาปฏิบัติ โดยสรุปแล้วมี 4 วิธีคือ
1. ใช้สารเคมีกำจัดแมลงฉีดพ่น โดยใช้อุปกรณ์ คือถังสเปรย์แรงดันต่ำ ฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้าง หรือไม่มีฤทธิ์ตกค้าง
1.1  ฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่ต่ำกว่าหน้าอกให้ละเอียดก่อน ในบริเวณแหล่งที่แมลงสาบหลบซ่อนตัวอยู่ เช่น ในท่อระบาย ในรอยแตกร้าวของอาคาร ซอกตู้ หรือบริเวณถังขยะ โดยเน้นตามซอกมุม ร่อง หลืบ และรอยแตกร้าวบนผนังทั่วไป
1.2 ใช้สารเคมีชนิดบรรจุกระป๋อง (aerosol) โดยใช้ก้านหัวฉีดยาวฉีดพ่นเก็บงานระดับที่สูงกว่าหน้าอก  จนกระทั่งถึงฝ้า
1.3 ใช้สารเคมีชนิดบรรจุกระป๋องที่มีก้านหัวฉีดยาว และขนาดเล็ก ในบริเวณที่เป็นซอกมุมเล็กๆ
2. ทำการพ่นหมอกควัน เสริมในบริเวณที่ไม่สามารถใช้วิธีการอื่นๆ ได้ เนื่องจากอยู่ลึก หรือห่างไกลการปฏิบัติงานด้วยวิธีอื่น  เช่น ในท่อระบายน้ำ  ช่องว่างใต้อาคาร ช่องใต้หลังคา ฯลฯ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของสถานที่
3. วางเหยื่อพิษ หรือหยอดเจล เสริมในช่วงเวลาหรือสถานที่ๆ เหมาะสม เช่น มุมใต้โต๊ะบริเวณที่ประกอบอาหาร ใต้โต๊ะเตรียมอาหารว่าง เก้าอี้ ลิ้นชัก กล่องสายไฟ เป็นต้น
4. วางกับดักแมลงสาบ ในบริเวณที่พบปัญหาเพื่อใช้วางแผนการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป และตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการปฏิบัติงาน
การวางดับดักแมลงสาบ
** หมายเหตุ **
1. วางกับดักแมลงสาบพร้อมอาหารล่อ ในบริเวณที่พบปัญหาแมลงสาบ หรือในบริเวณที่สงสัยว่าอาจมีปัญหาแมลงสาบ
2. ให้ตรวจสอบจำนวนของแมลงสาบแต่ละชนิด และระยะการเจริญเติบโตของแมลงสาบ